WARUNKI I TERMINY

Wersja nr. 2 obowiązująca od dnia 28 kwietnia 2021 r.

1. OGÓLNE ZAPISY

1.1. Niniejsze Warunki („Warunki i Terminy”) regulują stosunki między Spółką TEILOR S.R.L., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością rumuńską, z siedzibą w Rumunii, województwo Arges, miasto Pitesti, ulica Smeurei, nr. 54 , zarejestrowana w Biurze Rejestru Handlowego przy Sądzie Arges pod nr. J3/1681/2003, posiadająca unikalny europejski identyfikator (EUID) ROONRC.J3/1681/2003, unikalny kod rejestracyjny (NIP) RO 15997524 („Spółka” lub „My”) oraz osoby korzystające („Użytkownik”) ze strony internetowej www.teilor.pl („Strona”) i/lub usługi oferowane przez Spółkę za pośrednictwem Strony („Usługi ”).

1.2. Dostęp i korzystanie ze Strony internetowej, w tym dowolnej strony lub jej części, lub dowolnej Usługi świadczonej za pośrednictwem Strony internetowej, może odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i Terminami, które obejmują Politykę RODO, Politykę korzystania z plików cookie oraz Nadzór za pomocą środków wideo (CCTV), które są również umieszczone na stronie internetowej www.teilor.pl

1.3. Do korzystania z naszych Usług, możemy poprosić użytkownika o wyrażenie zgody na niniejszy Regulamin poprzez określoną czynność, co oznacza jednoznaczną zgodę (np. zaznaczenie odpowiedniego pola „Przeczytałem i zgadzam się z warunkami i terminami strony internetowej”).

1.4. Aby zapewnić zgodność z warunkami dostępu i korzystania z Usług, Użytkownicy muszą zweryfikować w chwili każdego wejścia na Stronę internetowej warunki i terminy korzystania. Nawet jeśli nie zostaną przeanalizowane warunki i terminy, a korzystacie ze Strony internetowej, będziemy zakładać, że zostały zaakceptowane Warunki i Terminy (włącznie z wszelkim aktualizacjami).

1.5. Jeśli nie wyrażacie zgody na postanowienia niniejszego zestawu Warunków i Terminów (włącznie z wszelkim aktualizacjami), prosimy nie używać lub w zależności od przypadku, zaprzestać korzystania z Strony internetowej lub oferowanych przez nas Usług, w zależności od sytuacji.

1.6. Definicje:

Strona internetowa - domena teilor.pl

Konto - dział Strony internetowej składającej się z adresu e-mail i hasła umożliwiające Kupującemu przesyłanie Zamówienia i które zawiera takie informacje jak nazwa użytkownika, hasło, adres dostawy oraz historia zamówień. Użytkownik zapewni, że wszystkie informacje o koncie są poprawne, kompletne i aktualne.

Użytkownik - każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat lub osoba prawna zarejestrowana na Stronie internetowej, która poprzez zakładanie Konta, wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie Warunków i Terminów klauzule specyficzne dla strony internetowej.

Kupujący - każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat lub osoba prawna, która założyła Konto na Stronie internetowej i składa Zamówienie

Ulubione - dział Konta, za pomocą którego umożliwia Użytkownikowi tworzenie Listy produktów, które chce śledzić w celu dokonania ewentualnego zakupu.

Lista Ulubionych - dział w Koncie, w której Użytkownik może dodawać produkty, które chce śledzić w celu dokonania ewentualnego zakupu. Użytkownik może dokonywać zmian na Liście poprzez dodawanie lub usuwanie produktów lub przenoszenie ich do Koszyka.

Koszyk Konta, dział Konta, w której Użytkownik może dodawać produkty, które chce kupić

Zamówienie - Dokument elektroniczny, za pomocą którego Kupujący przekazuje Sprzedawcy zamiar zakupu produktów wybranych ze Strony internetowej.

Umowa - stanowi umowę zawartą na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Kupującego.

Zawartość:

Wszystkie informacje o Stronie internetowej, do których można uzyskać dostęp za pomocą urządzenia elektronicznego.

Każda forma komunikacji przekazywana przez Sprzedawcę Użytkownikom za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub innego rodzaju.

Komunikacja handlowa - Wiadomości za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu komórkowego, za pomocą których Sprzedawca przekazuje Użytkownikowi informacje o trwających kampaniach aktualnych lub przyszłych ofertach i promocjach, kampaniach retargetingowych, sondaże opinii lub informacje o charakterze ogólnym

Transakcje - pobranie lub zwrot kwoty wynikającej ze sprzedaży produktu za pośrednictwem Strony internetowej, w zależności od sposobu płatności lub zwrotu

2. PRAWO WŁASNOŚCI

2.1. Artykuły (teksty + zdjęcia) opublikowane przez Spółkę podlegają ochronie praw własności intelektualnej (m.in. – ale nie ograniczając się do: Ustawy nr 8/1996 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa nr 84/1998 o znaki towarowe i oznaczenia geograficzne). Powielanie jakichkolwiek pisemnych lub ilustracyjnych materiałów zawartych w tych artykułach jest surowo zabronione bez uprzedniej zgody wydawcy.

3. ZAWARTOŚĆ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

3.1. Użytkownicy (Zarejestrowani) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości.

3.2. W celu ustanowienia łącza komunikacyjnego opartego na przyzwoitości i wzajemnym szacunku w dziale komentarzy udostępnianej przez Stronę internetową, prosimy wszystkich użytkowników o uwzględnienie następujących zasad:

a) Nie używać nieprzyzwoitego języka; jakiekolwiek obelgi są niedozwolone; Nie wolno używać nazw zawierających obelgi, trywializacje, wulgarne słowa;

b) Wiadomości antyspołecznościowe są niedozwolone; te, które nawołują do nielegalnych działań, przemocy lub ksenofobii;

c) Nie są dozwolone posty zawierające dyskryminację, niezależnie od tego, czy odnoszą się do płci, wieku, religii, orientacji seksualnej itp .;

d) Wszystkie wiadomości wyrażają jedynie punkt widzenia i opinie ich autorów; pełna odpowiedzialność z punktu widzenia prawnego, spoczywa wyłącznie na autorach zarówno w przypadku artykułów umieszczonych na Stronie internetowej jak i wiadomości i materiałów przesłanych przez użytkowników Strony internetowej;

e) Aby móc indywidualnie odpowiadać na różne posty, prosimy o podanie rzeczywistego adresu e-mail;

f) Jakiekolwiek odstępstwo od niniejszego regulaminu będzie skutkować usunięciem lub modyfikacją wysłanej wiadomości;

g) Nazwa konta: Niedozwolone jest używanie nazw o konotacjach seksualnych;

h) Niedozwolone jest używanie obraźliwych nazw dla różnych kategorii społecznych;

i) zabronione jest nadawanie zniesławiających, zawierających groźby, wulgarnych, obscenicznych wiadomości, które nawołują do nienawiści rasowej, są złośliwe, niedokładne lub w jakikolwiek sposób naruszają prawo, zarówno na forum, jak i w jakimkolwiek innym miejscu na stronie internetowej.

j) zabronione jest wykorzystywanie informacji dostarczonych przez innych członków w celu uzyskania korzyści materialnych lub w celach komercyjnych.

k) zabrania się gromadzenie/zbieranie danych osobowych innych Użytkowników Strony internetowej;

l) Zabrania się wykorzystywania nazw, które poprzez swoją treść reklamują się na różnych stronach, firmach lub produktach;

m) zabrania się umieszczanie, ładowanie lub przesyłanie w jakikolwiek sposób ze Strony internetowej materiałów nielegalnych lub niezgodnych z obowiązującym prawem, w tym z przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej;

n) zabrania się korzystania ze Strony internetowej w celu promowania działań niezgodnych z prawem lub udzielania informacji związanych z działaniami niezgodnymi z prawem;

o) zabrania się korzystania ze Strony internetowej w celu zamieszczania lub przesyłania wiadomości reklamowych, promocyjnych lub „spamu”;

p) nie są dozwolone wiadomości zawierające dane osobowe, takie jak numery telefonów, adresy, Pesel, serie dowodów osobistych, identyfikatory komunikatorów, adresy e-mail;

r) zabrania się twierdzenie, że jest się inną osobą, reprezentowanie innej instytucji lub fałszywe twierdzenie, że jest się powiązany z osobą lub instytucją;

3.3. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad przez Użytkowników, Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Strony internetowej i/lub do dowolnej z oferowanych Usług.

3.4. Spółka nie kontroluje, a jedynie monitoruje treść wiadomości przesyłanych na Stronie internetowej.

4. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

4.1. Spółka nie gwarantuje, że informacje zawarte w Stronie internetowej są w pełni kompletne lub dokładne;

4.2. Spółka nie gwarantuje, że informacje wprowadzone przez użytkowników strony internetowej są prawdziwe, poprawne oraz nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki odwiedzający je wykorzystują;

4.3. Spółka nie gwarantuje, że informacje lub usługi znajdujące się na Stronie internetowej spełnią wszystkie wymagania odwiedzających;

4.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane przez odwiedzających w wyniku korzystania z informacji lub usług na Stronie internetowej; korzystanie z informacji i usług na Stronie internetowej odbywa się na własne ryzyko;

4.5. Spółka nie gwarantuje, że usługi na Stronie internetowej będą działać zawsze, nieprzerwanie, bez błędów;

4.6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Użytkownicy mogą ponieść w związku z tymczasowym lub nieprawidłowym działaniem Strony internetowej lub za wykorzystanie informacji uzyskanych za pomocą linków z Strony internetowej do innych stron internetowych (ich użycie jest w gestii Użytkowników).

5. DOKUMENTY UMOWNE

Poprzez rejestrację danego Zamówienia na Stronie internetowej, Kupujący wyraża zgodę na formę komunikacji wybraną przez Sprzedawcę do prowadzenia działalności handlowej (telefon lub e-mail).

Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzyma od Sprzedającego powiadomienie elektroniczne na adres e-mail podany podczas utworzenia Konta. Niniejsze powiadomienie nie stanowi przyjęcia zamówienia.

Jeżeli zamówiony towar/produkt nie znajduje się już na stanie Sprzedającego, poinformuje on Kupującego o zaistniałej sytuacji i zaproponuje Kupującemu podobny produkt. Jeżeli Kupujący nie będzie chciał zakupić innych produktów zamiast tych niedostępnych, Sprzedawca zwróci mu kwotę zapłaconą za pierwotne Zamówienie, jeśli będzie taka sytuacja.

Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego produktu od Sprzedającego, po dokonaniu płatności zgodnie z ustalonymi warunkami.

6. POLITYKA SPRZEDAŻY ONLINE

Wszystkie ceny produktów prezentowanych na Stronie internetowej są wyrażone w złota i zawierają podatek VAT.

Każdy Użytkownik może skorzystać ze Strony internetowej w celu złożenia zamówienia u Sprzedawcy.

Użytkownik może komunikować się ze Sprzedawcą poprzez dostęp do Czatu udostępnionego na Stronie lub poprzez adresy e-mail i numery telefonów podane w dziale Kontakt. Sprzedawca ma swobodę wykorzystywania danych otrzymanych od Użytkownika, zgodnie z polityką prywatności, w celu prowadzenia studiów przypadków, profilu klienta, zachowań klientów w celu ulepszania usług.

W przypadku zakupu produktu Ring Sizer, Sprzedawca stara się zaoferować dany produkt bezpłatnie lub po minimalnej cenie, ale nie pokrywa kosztów transportu. Dodatkowo, Teilor akceptuje zamówienie tylko jednej jednostki per zamówienie. Aby móc kupić więcej produktów Ring Sizer, prosimy o wysłanie wiadomości do nas na adres contact.pl@teilor.p .

7. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie materiały użyte na Stronie internetowej stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. W przypadku naruszenia praw autorskich udostępniamy adres e-mail contact.pl@teilor.pl .

Treść, logo, stylizowane przedstawienia, symbole handlowe, obrazy statyczne, obrazy dynamiczne prezentowane na Stronie są wyłączną własnością Sprzedającego.

Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, przekazywania, zmieniania, wykorzystywania jakichkolwiek Treści w jakimkolwiek kontekście innym niż oryginał zamierzony przez Sprzedawcę, usuwając znaki wskazujące na prawa autorskie Sprzedawcy nad Treścią.

Użytkownik może kopiować, przekazywać i / lub wykorzystywać Treści wyłącznie do celów osobistych lub niekomercyjnych, o ile nie są one sprzeczne z postanowieniami Regulaminu Warunki i Terminy.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z formularza kontaktowego lub usługi znajdującej się na Stronie internetowej, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na kontakt ze Sprzedawcą wszelkimi dostępnymi środkami, poprzez wypełnienie danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon numer i rozumie, że dane te będą przetwarzane w bazie danych Sprzedawcy w celu usprawnienia usług i relacji biznesowych.

W zakresie plików cookie prosimy o zapoznanie się z Polityką plików cookie umieszczoną na stronie internetowej www.teilor.pl

Jeśli chodzi o ogólne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy zapoznać się z Polityką RODO umieszczonej na stronie internetowej www.teilor.pl

9. PRYWATNOŚĆ

Sprzedający zachowa poufność wszelkiego rodzaju informacji, które dostarczy Kupujący.

Teilor gromadzi następujące dane osobowe za pośrednictwem Strony internetowej:

• Dane kontaktowe (imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, adres dostawy, telefon)

• Nazwa użytkownika i hasło

• Komentarze i inne rodzaje treści dostarczane przez Klienta

• Informacje o osobistych zainteresowaniach

• Informacje demograficzne

• Dane lokalizacyjne (które pochodzą z adresu IP i adresu dostawy)

• Informacje o działaniach online Klienta (informacje o urządzeniu, o historii przeglądania i zachowaniu) za pomocą plików cookie

Teilor wykorzystuje te informacje do następujących celów:

• Ocena i poprawa jakości usług i produktów, analiza produktów i bazy klientów, analiza danych i innych funkcji wewnętrznych

• Komunikowanie się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu komórkowego

• Aby być na bieżąco z odpowiednimi standardami branżowymi

• Aby odpowiadać na prośby Klienta

10. ZAMÓWIENIE

Kupujący realizuje Zamówienie poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz finalizację Zamówienia podczas dokonywania płatności, wybierając jeden ze sposobów określonych przez Sprzedawcę.

Każdy produkt dodany do Koszyka jest dostępny do zakupu tak długo, jak długo znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy. Dodanie produktu do Koszyka bez skompletowania Zamówienia nie oznacza rejestracji Zamówienia ani automatycznej rezerwacji towaru.

Kupujący wypełniając formularz zamówienia i dokonując płatności przyjmuje odpowiedzialność za poprawność i kompletność wszystkich podanych danych w momencie zakupu.

Kończąc proces składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na to, aby Sprzedawca mógł się z nim skontaktować za pomocą wszelkich określonych środków, gdy sytuacja tego wymaga.

W sytuacjach, w których bank wydający kartę Kupującego nie przyjmuje płatności - w przypadku płatności on-line, bądź dane podane przez Kupującego są błędne lub niekompletne, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia. Następnie wyśle zawiadomienie do Kupującego i będzie zwolniony z wszelkich dalszych zobowiązań

11. FAKTUROWANIE - PŁATNOŚĆ

Po zakończeniu Zamówienia, Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę za dostarczone produkty na podstawie podanych przez niego danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W wyniku stosunków umownych, które istnieją pomiędzy Spółką TEILOR S.R.L., o danych identyfikacyjnych podanych powyżej oraz reprezentowana przez Państwa spółka lub odpowiednio osoba fizyczna, informujemy, iż dane osobowe są przetwarzane dla celów księgowo-fiskalnych.

Jakie dane?: Imię, nazwisko, dane ewidencyjne (dla spółek), adres, Pesel i dane z dowodu osobistego, jeśli dotyczy.

Cel i czas trwania?: Przekazane powyżej dane stanowią istotne elementy przy wystawianiu i ewidencji dokumentów fiskalnych zgodnie z przepisami prawa art. 319 i inne z Kodeksu podatkowego dla faktury podatkowej, a także i później, w celu wywiązania się z ustawowych obowiązków prawnych dotyczących archiwizacji, gdyż zgodnie z art. 25 ustawy o rachunkowości nr. 82/1991 faktury są archiwizowane przez okres 10 lat. Mogą również zaistnieć sytuacje, w których prawo wymaga od nas zezwolenia na dostęp do organów nadzorczych, podatkowych i sądowych.

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Jednak w przypadku odmowy wyrażenia zgody, wystawienie wymaganych dokumentów, odpowiednio do prowadzenia relacji biznesowych, stanie się niemożliwe.

Prawa: w celu ochrony powierzonych nam danych osobowych oraz w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie 25 maja 2018 r. Informujemy, że zgodnie z ww. rozporządzeniem, a także innymi obowiązującymi przepisami prawa krajowego, przysługują Państwu następujące prawa: dostęp, sprostowanie oraz, bez naruszenia obowiązujących przepisów podatkowych, usunięcie Państwa danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia / ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do interwencji człowieka w przypadku indywidualnej zautomatyzowanej decyzji oraz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych organ nadzorczy i inne obowiązujące prawa. Aby uzyskać pełną analizę Polityki RODO, prosimy przeanalizować stronę internetową www.teilor.pl

Operatorem danych jest firma TEILOR S.R.L. posiadająca wyżej wymienione dane identyfikacyjne.

12. DOSTAWA DÓBR

Sprzedawca zapewni odpowiednie opakowanie produktów w celu optymalnej obsługi oraz przesyłania dokumentów wymaganych do dostawy.

13. CENA

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby podać prawidłowe informacje dotyczące ceny i cech produktów. Istnieje taka możliwości, że niektóre funkcje i/lub ceny mogą być nieprawidłowe z powodu błędu ludzkiego. W przypadku złożenia przez Kupującego Zamówienia, w którym produkt ma niewłaściwą cenę, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie Kupującego.

14. CHARAKTERYSTYKA BŁĘDÓW

W przypadku zarejestrowania zamówienia, w którym towar ma błędne właściwości spowodowane błędem ludzkim lub technicznym, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć towar o właściwościach zbliżonych do zamówionego produktu. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z tym rozwiązaniem, Sprzedawca ma prawo anulować dane zamówienie.

15. ZWROT

W przypadku zakupów dokonanych przez Internet klienci posiadają okres 14 dni kalendarzowych na dokonanie zwrotu.

Kupujący poinformuje Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza zwrotu zamieszczonego lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Ważne:

Do zwrotu przyjmowana będzie tylko biżuteria zapakowana w oryginalnym opakowaniu (pudełko na biżuterię TEILOR) wraz z materiałami promocyjnymi związanymi z wartością transakcji (materiał, lusterko, szkatułka).

Jeżeli chodzi o zwrot produktu i zwrotu równowartości, mogą one być dokonane tylko na podstawie ustawy podatkowej i tylko w sklepie, w którym został on zakupiony, zgodnie z przepisami prawnymi (Ustawa nr. 449/2003 w sprawie sprzedaży towarów i związanych z tym gwarancji, znowelizowane, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) , a mianowicie: zwrot wartości produktu przysługuje tylko wtedy, gdy posiada on wadę fabryczną, która nie jest po stronie kupującego, a produktu nie można doprowadzić do zgodności (naprawy) lub nie można go wymienić na nowy, identyczny produkt.

Biżuteria personalizowana ze względu na to, że jest tworzona i produkowana na zamówienie, nie podlega zwrotowi (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Biżuteria stworzona i wykonana wyłącznie na zamówienie nie podlega zwrotowi.

W przypadku pierścionków, których rozmiar może ulec zmianie, klient może zamówić tę usługę w ciągu maksymalnie 15 dni od daty zakupu. Procedura modyfikacji jest bezpłatna dla pierścionków z inkrustowanym diamentem, dodatkowe koszty naliczane są tylko wtedy, gdy do zwiększenia średnicy klejnotu konieczne jest dodanie materiału (złota). Koszt zostanie obliczony na podstawie wagi / ilości dodanego złota.

Sprzedawca ponosi koszty transportu związane ze zwrotem w następujących sytuacjach:

Produkty wykazują poważne uszkodzenia, które powodują, że są niezgodne

Dostarczone produkty różnią się (specyfikacja, ilość itp.) od złożonego zamówienia;

Produkty posiadają wady fabryczne;

Kupujący poniesie koszty przesyłki związane ze zwrotem, jeżeli zechce dokonać zmiany towaru z przyczyn nie związanych z powyższymi warunkami (poważne uszkodzenie dostawy, rozbieżności pomiędzy Zamówieniem a dostarczonym towarem, wady fabryczne).

Kupujący nie będzie mógł zwrócić zakupionych produktów i/lub nie będzie domagał się innego odszkodowania w następujących sytuacjach:

Ø Wniosek o zwrot składany jest po upływie 14 dni kalendarzowych.

Ø Zwracany produkt nie jest w takim samym stanie, w jakim został dostarczony, wraz z odpowiednimi dokumentami.

Kupujący zostanie poinformowany w ramach wiadomości e-mail o potwierdzeniu zamówienia czy zamówienie podlega zwrotowi, czy też nie, oraz czy w przypadku zwrotu są dodatkowe koszty.

W przypadku, gdy Kupujący nie zwróci prawidłowo zapakowanego towaru do manipulacji, kurier wyznaczony przez Sprzedającego do odbioru na jego koszt ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

W przypadku wyboru przez Kupującego innej drogi zwrotu niż uzgodniona przez Sprzedającego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości w pakowaniu i w manipulacji stwierdzone przy odbiorze zwrotu.

Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymaną kwotę w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał od niego wniosek o wycofanie, przelewem bankowym na konto IBAN kupującego.

16. GWARANCJE

Wszystkie produkty sprzedawane przez Sprzedawcę podlegają warunkom gwarancji zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rumunii.

Przez kartę gwarancyjną wydaną przez SC TEILOR, NIP 15997524, J03/1681/2003, poświadcza się, że produkty Teilor - pierścionki, kolczyki, bransoletki, naszyjniki, wisiorki, zegarki - spełniają parametry i wymagania jakościowe zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi normami prawnymi. Okres gwarancji na biżuterię złotą wynosi 2 lata na wszelkie niezgodności istniejące w dniu sprzedaży.

Autentyczność i cechy szlachetnego materiału - 14-karatowego złota (585 ‰) / 18-karatowego złota (750 ‰) - a także kamieni szlachetnych inkrustowanych w oprawie biżuterii są gwarantowane dożywotnio. Produkty zakupione w dniach 15.11-24.12.2020 można wymieniać do 31 stycznia 2021r., tylko wraz z paragonem podatkowym wydany przy zakupie i tylko wtedy, gdy nie były noszone i nie stanowią śladów zużycia spowodowanego niewłaściwą obsługą. Prawa konsumenta są zgodne z art. 16 (1) Ustawy 449/2003 (12).

Warunki gwarancji określone w niniejszym certyfikacie nie mają wpływu na prawa konsumenta. Poprzez ten certyfikat gwarancyjny zapewniamy, iż biżuteria Teilor jest oznaczona zgodnie z naszym własnym znakiem gwarancyjnym i znakiem tytułu, który jest autoryzowany przez Krajowy Urząd Ochrony Konsumentów - Dyrekcję ds. Metali Szlachetnych. Ta pewność świadczy o tym, że biżuteria jest wykonana ze złota.

Złoto może być żółte, białe lub różowe. Złoto uzyskuje się poprzez stopienie metalu szlachetnego z mieszanką metali, która nadaje mu specyficzny odcień. Aby zintensyfikować blask biżuterii z białego złota, zostały one pokryte rodem. Warstwa rodu może się zużyć w ciągu 6-12 miesięcy, a biżuteria może stracić połysk. Kamienie cyrkonowe mogą z czasem blaknąć.

W przypadku biżuterii z inkrustowanymi kamieniami, w przypadku ich wypadnięcia / odklejenia w okresie gwarancji, sprzedawca wymieni je bezpłatnie, w terminie 15 dni, tylko w sytuacjach, gdy nie leży to po stronie kupującego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń biżuterii powstałych w wyniku nieprzestrzegania wskazań z atestu, wypadków, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania lub innych czynników niezwiązanych z wadami materiałowymi lub wykonawczymi.

Naprawy produktów objętych gwarancją będą wykonywane bezpłatnie w terminie 15 dni, na warunkach określonych w art. 16 ust. 1 Ustawy 449/2003 (12), jeżeli zostanie potwierdzone, że wada pracy była przyczyną takiej szkody.

17. TRANSFER TOWARÓW

Własność produktów przechodzi w momencie dostawy, po dokonaniu płatności ze strony Kupującego na adres wskazany w Zamówieniu. Dostawa oznacza podpis odbioru dokumentu przewozowego dostarczony przez kuriera lub podpis paragonu na fakturze podatkowej w przypadku odbioru towaru z fizycznej lokalizacji Sprzedającego).

18. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze Warunki podlegają ważnemu ustawodawstwu z Rumunii. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikami / Kupującymi będą rozstrzygane polubownie lub, jeśli nie będzie to możliwe, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy rumuńskie.

19. RÓŻNE

19.1. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji tego zestawu Regulaminu Warunków i Terminów (na przykład w celu dopasowania zmian w przepisach lub usług świadczonych przez Spółkę). Zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany o dokonanych aktualizacji / zmiany warunków będą musieli zgodzić się na zaktualizowane warunki.

19.2. W celu zapewnienia zgodności z warunkami dostępu do Strony internetowej i korzystania z usług, użytkownik musi zweryfikować przy każdym wejściu na stronę warunki korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony internetowej i / lub jakichkolwiek usług, nawet w przypadku, gdy użytkownik nie przeanalizuje obowiązujących warunków i terminów, stanowi wyraźną zgodę użytkownika na zaakceptowanie odpowiednich warunków i terminów.

19.3. Ochrona danych: o ile oprócz informacji przedstawionych powyżej uznacie Państwo, że potrzebujecie dodatkowych wyjaśnień w kwestii danych osobowych , można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: gdpr@teilor.pl lub pod adresem głównej siedziby operatora wymienionego w części wstępnej niniejszego regulaminu.

19.4. Wszelkie naruszenia tego zbioru reguł, uwagi, skargi lub problemy w związku ze Stroną internetową prosimy o kontakt pod adresem : contact.pl@teilor.pl