POLITYKA RODO / POLITYKA OCHRONY DANYCH O CHARAKTERZE OSOBOWYM

1. Nasze zaangażowanie w związku z Państwa danymi osobowymi

1.1. Teilor będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką RODO / Polityką Ochrony Danych Osobowych („Polityka RODO”), zgodnie z obowiązującym prawem.

1. 2 . Polityka RODO opiera się na postanowieniach Rozporządzenia nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „ RODO ”), która weszła w życie dnia 25 maja 2018 r., a także o obowiązującym ustawodawstwie krajowym.

1. 3 . RODO definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie elementu identyfikującego, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej konkretnych elementów, własnej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej ”.

1. 4 . Teilor zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, w celu realizacji wdrożenia najwyższych standardów poufności oraz przejrzystości danych osobowych, które przetwarzamy w ramach bieżącej działalności. Całkowita ochrona i przejrzystość w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach naszej działalności stanowi naszym głównym celem.

1. 5 . Prosimy o skonsultowanie również Polityki używania plików cookie, Politykę nadzoru za pomocą środków wideo, jak również i Warunków i Terminów udostępnione na stronie internetowej www.teilor.pl z którymi uzupełniamy niniejszą Politykę RODO.

1. 6 . O wszelkich informacjach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można zgłosić się pisemnie pod adres głównej siedziby podany powyżej lub na adres e-mail: gdpr@teilor.pl

2. Zgoda

2.1. Korzystanie przez Państwa z naszych usług podlega niniejszej Polityce RODO. Wtedy kiedy korzystacie z naszych usług, wyrażacie zgodę na warunki niniejszej Polityki RODO . Celem Polityki RODO jest informowanie naszych klientów o zbieraniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu danych osobowych.

3. Kategorie gromadzonych danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy w wyniku korzystania przez Państwa ze strony internetowej, mogą obejmować:

• imię, nazwisko, seria i nr. dowodu osobistego, data i miejsce przemieszczenia, godzina wjazdu i wyjazdu, obrazy zarejestrowane przez systemy monitoringu (CCTV) Państwa oraz samochód, którym podróżujecie (w tym między innymi numer rejestracyjny samochodu).

• szczegóły Państwa wizyt na naszej stronie internetowej (w tym sensie zalecamy zapoznanie się z Polityką Plików Cookie);

• inne informacje, które są nam przesyłane, składając zapytanie na naszej Stronie internetowej lub w wyniku przesłania go e-mailem lub telefonicznie.

• dane niezbędne do wystawienia faktur fiskalnych, a także wszelkie inne istotne dane.

4. Sposoby gromadzenia Państwa danych osobowych

4.1. Gromadzimy Państwa dane głównie po wizycie na stronie internetowej www.teilor.pl , po złożeniu zamówienia online lub wizycie w naszych sklepach stacjonarnych .

4.1.1. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe dotyczące imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu w celu prowadzenia korespondencji lub komunikacji z Państwem. W przypadku, w którym zostanie nam zgłoszone żądanie mailowo lub telefonicznie, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu rozpatrzenia wniosku.

4.1.2. W tym sensie, jeśli sytuacja przedstawiona przez Państwa w celu rozpatrzenia będzie tego wymagała, będziemy mogli przekazać Państwa dane kontaktowe instytucjom finansowym i rządowym, firmom transportowym lub na urzędzie pocztowym.

4.2. Gromadzimy Państwa dane, które powstały w wyniku prośby o ustalenie kontaktu

4.2.1. Gromadzimy dane osobowe dotyczące imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, zainteresowania umową oraz wynikające z prośby o ustalenie kontaktu, wypełniając pola na Stronie internetowej.

4.2.2. W związku z tym nasi konsultanci skontaktują się z Państwem, aby przekazać więcej informacji.

4.2.3. Po wypełnieniu formularza kontaktowego Państwa dane są importowane do bazy Teilor .

4.2.4. Jeśli wyraźnie udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Teilor odpowiednio do wysyłania newsletterów, informacji o naszych produktach i usługach lub wydarzeń, konkursy organizowane przez nas Teilor lub jego pełnomocnik będzie przetwarzać dane w tym celu.

5. Cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe

Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

• oferowanie naszych produktów i usług;

• wysyłanie zaproszeń na zorganizowane imprezy;

• zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi (takimi jak obowiązek prowadzenia ewidencji i dokumentów uzupełniających);

• analizowanie, ulepszanie naszych usług i komunikacji z Państwem;

• ochrona bezpieczeństwa stron internetowych i innych systemów oraz zarządzanie nimi, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych;

• ich przekazywanie osobom trzecim, jeśli została na to wyrażona wyraźną zgoda;

• kampanie marketingowe, ankiety wśród klientów, analizy rynku, loterie, konkursy lub inne działania lub wydarzenia promocyjne, jeśli została na to wyrażona wyraźną zgoda;

• zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa pomieszczeń, zgodnie ze specjalnymi przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie;

• relacje z władzami publicznymi, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w sprawach cywilnych i karnych;

• w jakimkolwiek celu związanym i / lub pomocniczym w stosunku do któregokolwiek z powyższych lub jakiegokolwiek innego celu, dla którego zostały nam przekazane Państwa dane osobowe.

6. Marketing bezpośredni

6.1. Promujemy nasze usługi dla Państwa oraz innym osobom. Używamy informacji o klientach w celu wysyłania zaproszeń i komunikacji promującej oferowane przez nas produkty i usługi.

6.2. We wszystkich przypadkach można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, korzystając z linku do rezygnacji z subskrypcji, który można znaleźć w każdej tego typu wiadomości lub wysyłając pisemną prośbę pod adres głównej siedziby wyżej podany lub poda adres e-mail: gdpr@teilor.pl

6.3. Należy pamiętać, że w przypadku żądania rezygnacji z subskrypcji może wystąpić okres do 48/72 godzin, w którym możliwe jest otrzymanie dalszych informacji lub komunikatów marketingowych, z przyczyn związanych z działaniem zmian w systemie. Rezygnacja z otrzymywania e-maili marketingowych nie wpływa na dalsze przesyłanie e-maili transakcyjnych, za pośrednictwem których możemy informować Państwa o statusie transakcji, którą możemy zawrzeć.

7. Udostępnianie i przekazywanie Państwa danych osobowych

7.1. Zapewniamy dostęp do danych osobowych, które są przez Państwa nam udostępniane, nasze uprawnione osoby, na podstawie zawartej umowy w tym sensie, ale zachowując kontrolę nad Państwa danymi o charakterze osobistym i stosować odpowiednie środki ochronne, zgodnie z obowiązującym prawem, dla zapewnienia integralności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

7.2. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe, gdy otrzymamy takie polecenie lub udzielono nam na to zgody lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, na żądanie organów sądowych lub urzędowych, lub w celu zbadania oszukańczych działań lub działań karnych, faktycznych lub podejrzewanych.

7.3. Nie będziemy przekazywać danych osobowych poza SEE, chyba że do przekazania będzie miała zastosowanie jedna lub więcej określonych gwarancji lub wyjątków, tj. Decyzja adekwatności, Tarcza Prywatności, obowiązkowe reguły korporacyjne.

7.4. W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedniego stopnia członkostwa w Tarczy Prywatności, obowiązkowych reguł korporacyjnych, przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej odbywa się wyłącznie pod następującymi warunkami:

7.4.1. osoba, której dane dotyczą, wyraźnie zgodziła się na proponowane przekazanie, po uzyskaniu informacji o możliwym ryzyku takiego przekazania dla danej osoby, której dane dotyczą, w związku z brakiem odpowiedniej decyzji i odpowiednich środków bezpieczeństwa;

7.4.2. przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wykonania ustaleń przed-umownych przyjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą;

7.4.3. przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną;

7.4.4. przekazanie jest konieczne z ważnych powodów związanych z interesem publicznym;

7.4.5. przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Zapewnienie poufności danych osobowych, które nam są przekazane, jest dla nas ważną kwestią. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zachowania poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami dotyczącymi przechowywania, udostępniania i dostępu do danych osobowych. Dane osobowe mogą być przechowywane w naszych systemach technologii danych osobowych, naszych kontrahentów lub w formie drukowanej przez okres 5 lat lub przez dowolny inny okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .

8.2. Strona internetowa www.teilor.pl jest chroniona przez system szyfrowania SSL (Secured Socket Layer). Ta technologia szyfruje wszystkie Państwa dane osobowe, które są przesyłane do Teilor .

9. Państwa prawa

9.1. Pragniemy poinformować, że w ramach nowych przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 679/2016, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu wymienione poniżej prawa, a także wszelkich innych mających zastosowanie praw :

• prawo dostępu, przewidziane w art. 15 RODO, na podstawie którego można nieodpłatnie poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Można również poprosić nas o kopię danych, które przetwarzamy na Państwa temat. Aplikacje muszą zawierać odpowiednie informacje, aby móc zidentyfikować Państwa w naszej bazie danych. Rozpatrzymy Państwa prośbę w przewidzianym prawem terminie;

• prawo do informacji - oznacza udzielenie osobom, których dane dotyczą, informacji w zwięzły, przejrzysty i łatwo dostępny sposób, dotyczących przetwarzanych danych;

• prawo do sprostowania, o którym mowa w art. 16 RODO, z którego można skorzystać, formułując żądanie, w którym można poprosić nas o zmianę informacji, które już o Państwie posiadamy. Można zgłosić takie żądanie, gdy zauważono, że Państwa dane są niekompletne lub niedokładne;

• prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, z którego można skorzystać, gdy jest kwestionowana prawidłowość danych, gdy uznano, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub sprzeciwiacie się usunięciu danych. Po skorzystaniu z tego prawa nadal będziemy mogli przechowywać Państwa dane, inne operacje przetwarzania będą możliwe tylko za Państwa zgodą, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez prawo;

• prawo do przenoszenia, przewidziane w art. 20 RODO, z którego można skorzystać tylko w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda lub umowa i tylko wtedy, gdy Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli są spełniane warunki, można wysłać nam żądanie przeniesienia danych do wybranego operatora;

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, przysługujące na podstawie art. 21 RODO. W każdej chwili można skorzystać z tego prawa, a my gwarantujemy, że Państwa dane nie będą już przetwarzane w tym celu. Jednak rejestracja i rozpatrzenie Państwa prośby może zająć pewną ilość czasu (do 72 godzin), a nadal istnieje możliwość otrzymywania od nas informacji marketingowych;

• prawo do usunięcia, przewidziane w art. 17 RODO, na podstawie którego mamy obowiązek usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat. Prawo to nie jest prawem absolutnym i ma zastosowanie tylko w określonych sytuacjach wyraźnie przewidzianych przez prawo. Wysyłając prośbę o usunięcie, należy pamiętać, że usunięcie ich może być złożonym procesem.

• prawo do zwrócenia się do Krajowego Organu Nadzoru Danych Osobowych, rumuńskiego organu publicznego, z siedzibą w B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, kod pocztowy 010336, Bukareszt, Rumunia, strona internetowa http://www.dataprotection.ro , której celem jest ochrona podstawowych praw i wolności jednostki, w szczególności prawa do prywatności, rodziny i prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych („ ANSPDCP ”), jeśli zostanie zgłoszone naruszenie RODO.

9.2. W celu skorzystania z tych praw prosimy o przesłanie nam pisemnego wniosku pod adres głównej siedziby powyżej podany lub na adres e-mail: gdpr@teilor.pl z tytułem „Prośba o podanie danych osobowych”.

Ponadto, w przypadku zgłoszenia wycofania swojej zgodę na cele marketingu bezpośredniego, można skorzystać z opcji „anuluj subskrypcję”, która jest zawarta w każdej komunikacji marketingowej.

10. Aktualizacja Polityki RODO

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki RODO, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych lub wszelkie zmiany wymogów prawnych.

W przypadku takiej zmiany wyświetlimy na naszej stronie internetowej www.teilor.pl zmodyfikowaną wersję Polityki RODO i / lub udostępnimy ją w inny sposób.

11. Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat treści Polityki RODO prosimy o kontakt pisemny wysłany pod adres głównej siedziby powyżej podany lub na adres poczty elektronicznej: gdpr@teilor.pl